S-setninger...

Sikkerhetssetninger som skal benyttes ved merking av stoffet. S-setningene angir hvilke forholdsregler man bør ta når man håndterer stoffet:

S1 Oppbevares innelåst.

S2 Oppbevares utilgjengelig for barn.

S3 Oppbevares kjølig.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.

Bemerk, disse S-setninger gjelder ikke lengere!!

 

S4 Må ikke oppbevares i nærheten av bolighus.

S5 Oppbevares under .... (En egnet væske som angis av produsent, importør eller omsetter).

S6 Oppbevares under .... (En inert gass som angis av produsent, importør eller omsetter).

S7 Emballasjen skal holdes tett lukket.

S8 Oppbevares tørt.

S9 Oppbevares på et godt ventilert sted.

S12 Emballasjen må ikke lukkes tett igjen.

S13 Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr.

S14 Oppbevares adskilt fra .... (Uforenelige kjemikalier som angis av produsent, importør eller omsetter).

S15 Må ikke utsettes for varme.

S16 Holdes vekk fra antennelseskilder - Røyking forbudt.

S17 Holdes vekk fra brennbart materiale.

S18 Skal behandles og åpnes med forsiktighet.

S20 Det må ikke spises eller drikkes under bruk.

S21 Det må ikke røykes under bruk.

S22 Unngå innånding av støv.

S23 Unngå innånding av gass/røyk/damp/sprøytetåke. (Den eller de aktuelle betgnelser angis av produsent, importør eller omsetter).

S24 Unngå hudkontakt.

S25 Unngå kontakt med øynene.

S26 Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

S27 Tilsølte klær må fjernes straks.

S28 Får man stoff på huden, vask straks med store mengder ...(Angis av produsent, importør eller omsetter)

S29 Må ikke tømmes i kloakkavløp.

S30 Vann må ikke tilsettes.

S33 Ta forholdsregler mot utladning av statisk elektrisitet.

S35 Produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.

S36 Bruk egnede verneklær.

S37 Bruk egnede vernehansker.

S38 Ved utilstrekkelig ventilasjon, må det benyttes egnet åndedrettsvern.

S39 Bruk vernebriller/ansiktsskjerm.

S40 Gulv og tilsølte gjenstander rengjøres med .... (Angis av produsent, importør eller omsetter).

S41 Unngå innånding av røyken som oppstår ved brann eller eksplosjon.

S42 Bruk egnet åndedrettsvern ved utgassing/sprøyting. (Den eller de aktuelle betegnelser angis av produsent, importør eller omsetter).

S43 Ved brannslukning, bruk ... (Produsent, importør eller omsetter skal oppgi korrekt type av

brannslokningsutstyr. Hvis bruk av vann øker faren, tilføy: "Bruk ikke vann").

S45 Ved uhell eller illebefinnende er omgående legebehandling nødvendig; vis etiketten om mulig.

S46 Ved svelging, kontakt lege omgående og vis denne beholderen eller etiketten.

S47 Må ikke oppbevares ved temperatur som er høyere enn .... ºC. (Angis av produsent, importør eller omsetter).

S48 Skal holdes fuktig med .... (Egnet materiale angis av produsent, importør eller omsetter).

S49 Må kun oppbevares i den originale emballasjen.

S50 Må ikke blandes med .... (Angis av produsent, importør eller omsetter).

S51 Må bare anvendes på godt ventilerte steder.

S52 Bør ikke benyttes på større flater i beboelses- eller oppholdsrom.

S53 Unngå direkte kontakt - innhent spesielle opplysninger før bruk.

S56 Ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallbehandlingsanlegg.

S57 Oppbevares/håndteres slik at forurensning i miljøet unngås. (Sørg for forsvarlig emballering for å forebygge miljøforurensning).

S59 Innhent opplysninger om gjenvinning og ombruk hos produsent/importør/omsetter.

S60 Dette kjemikaliet og dets emballasje skal behandles som spesialavfall.

S61 Unngå utslipp til miljøet. Se helse-, miljø- og sikkerhets- (HMS) datablad for ytterligere informasjon.

S62 Ved svelging må ikke brekning fremkalles: Kontakt lege omgående og vis denne etikett eller emballasje.

S63 Ved uhell ved innånding bringes den skadelidende til frisk luft og holdes i ro

S64 Ved svelging skylles munnen med vann (bare dersom personen er ved bevissthet)

S210 Bruk trykkluft- eller friskluftsmaske i trange rom.

 

Kombinasjonssetninger
Når flere setninger kombineres i én setning, ihht. §15 i forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, skal ordlyden på setningene være som angitt nedenfor. Kombinasjonen regnes som en setning:

S1/2 Oppbevares innelåst og utilgjengelig for barn.

S3/7 Emballasjen oppbevares godt lukket på et kjølig sted.

S3/9/14 Emballasjen oppbevares på et kjølig, godt ventilert sted adskilt fra ... . (Angis av produsent, importør eller omsetter.)

S3/9/14/49 Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted adskilt fra... . (Angis av produsent, importør eller omsetter.)

S3/9/49 Må kun oppbevares i den originale emballasjen på et kjølig, godt ventilert sted.

S3/14 Oppbevares kjølig og adskilt fra ... . (Angis av produsent, importør eller omsetter.)

S7/8 Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares tørt.

S7/9 Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares på et godt ventilert sted.

S7/47 Emballasjen skal holdes tett lukket og oppbevares ved en temperatur som ikke er høyere enn ... º C. (Angis av produsent, importør eller omsetter).

S20/21 Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene.

S27/28 Tilsølte klær må fjernes straks, og får man stoff på huden, vask straks med store mengder ...(Angis av produsent, importør eller omsetter)

S29/35 Må ikke tømmes i kloakkavløp, produktet og emballasjen skal uskadeliggjøres på en sikker måte.

S29/56 Må ikke tømmes i kloakkavløp; ta hånd om dette kjemikaliet og dets emballasje og lever til godkjent avfallsbehandlingsanlegg.

S36/37 Bruk egnede verneklær og vernehansker.

S36/37/39 Bruk egnede verneklær, vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

S36/39 Bruk egnede verneklær og vernebriller/ansiktsskjerm.

S37/39 Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm.

S47/49 Må kun oppbevares i den originale emballasjen ved temperatur som ikke er høyere enn ...º C. (Angis av produsent, importør eller omsetter).

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Se priser.

Kontakt info.